Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a borostyanpc.hu weboldalt (továbbiakban weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban együttesen Felhasználó), valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) közt szerződéses jogviszony általános feltételeit.

A Felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, hírlevél igénylése, ételkiszállítás rendelése a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre.

Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló2008. évi XLVIII., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályoz.

A Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek, a szerződések nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utalnak. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Az ÁSZF módosulását a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is.

A hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető, elmenthető, illetve kinyomtatható az alábbi linkre kattintva:

https://borostyanpc.hu/aszf.html

Szerződő Felek meghatározása

Látogató:

az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa, vagy a weboldalon ételt rendel. A Látogató ezzel a magatartásával mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

 

Szolgáltató:

A weboldal, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetője

Név: AK Atti-Krisz Kft. 

Székhely: 8081 Zámoly Vörösmarty u. 49/A

Adószám: 14668818-2-07

E-mail: attila[a]borostyanpc.hu

 

A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei:

Szolgáltató a honlapon közzéteszi kínálatát és látogatók árut, számítógép javítást rendelhetnek.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:

 • Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza weboldal normális működését és a hirdetés megtekintését
 • A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása
 • Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Szellemi alkotások joga

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a borostyanpc.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, a weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): a honlap készítője, Webtoday Kft. (webtoday.hu) A honlapra feltöltött tartalom szellemi tulajdonosa  a honlap üzemeltetője.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a borostyanpc.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.

A borostyanpc.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Tulajdonos fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele nem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Tulajdonos szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a borostyanpc.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

 

Panaszkezelés

 

A jogsértő tartalomra érkező panaszokat a szolgáltató 3 munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost írásban értesíti.

Panasztételi lehetőségek

Név: Borostyán Attila

Telefon: +36 20 464 2073

Cím: 8081 Zámoly Vörösmarty u. 49/A

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Berényi u. 16.

Email: attila[a]borostyanpc.hu

Honlap: borostyanpc.hu

 

Szolgáltató panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja:

 • szóban (telefonon)
 • írásban (postai úton, elektronikus levélben)

Panasz közlésével kapcsolatos eljárás:

 • a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon előre egyeztetett időpontban, 9 – 17 óra között,
 • elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja.
 • A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
 • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
 • A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info[a]nmhh.hu
 • A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.

Felmondás

Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti.A látogató bármikor lemondhatja a hírlevelek igénylését a hírlevél alján lévő lemondó linkre kattintva.

Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el